سامانه
ارتباط مستقیم مترجم با مشتری

ارتباطی شفاف
کاهش هزینه های مشتری
افزایش درآمد مترجم

ضمانت پرداخت
تضمین کیفیت
در سامانه ای کاربر پسند

به راحتی پرداخت کنید
با کیفیت دلخواه تحویل بگیرید

به خدمات ترجمه نیاز دارید؟ مترجم هستید و می خواهید آزادانه خدمات خود را ارائه دهید؟

مترجمان جایی است که در آن مترجم و مشتری بدون هیچ مانعی می توانند با یکدیگر تعامل داشته باشند و خدمات دریافت یا ارائه نمایند.

رابطه بی واسطه

در مترجمان بدون هیچ گونه واسطه ای و به طور مستقیم با مترجم خود در ارتباط خواهید بود و آزادانه خودتان مترجم را بر اساس اطلاعات و تجربیات او انتخاب خواهید کرد.

کاهش هزینه ها

در سامانه مترجمان که ویژگی برجسته آن حذف واسطه ها در ارائه خدمات ترجمه می باشد، هزینه های شما تا حد زیادی نسبت به سامانه های موجود پایین خواهد آمد.

سرعت و قدرت انتخاب

در مترجمان شما پروژه ترجمه خود را مستقیماً و به طور همزمان برای چندین مترجم ارسال می کنید و به دلیل عدم وجود واسطه، سرعت برآورد هزینه افزایش خواهد یافت و شما قادر خواهید بود از میان چندین پیشنهاد قیمت آزادانه انتخاب کنید.